Wireguard on debian

Start med og opdater debian

Enden laver man sudo eller køre det som root

apt update && apt upgrade -y
derefter add

# echo "deb http://deb.debian.org/debian/ unstable main" > /etc/apt/sources.list.d/unstable.list
# printf 'Package: *\nPin: release a=unstable\nPin-Priority: 90\n' > /etc/apt/preferences.d/limit-unstable
# apt update
# apt install wireguard

Når installation er færdig skal vi lave de første keys til serverne.

umask 077
wg genkey | tee privat.key | wg pubkey > public.key
ls
cat privat.key
Så har vi lavet en public og en privat key. De 2 keys skal vi bruge i vores opsætning.

Derefter skal vi i /etc/wireguard/ og lave vores interface navn. Den kan hed hvad vil gerne vil have, men kalde den wg0 for test.

eth0 skal være det interfaces på ens linux man gerne vil bruge.

Alt med ip6 kan fjernes vis man ikke vil bruge det.

touch /etc/wireguard/wg0.conf
vi /etc/wireguard/wg0.conf

[Interface]
PrivateKey = <indsæt privat.key sting her>
Address = 10.0.0.1/24
ListenPort = 51820
PostUp = iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE; ip6tables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; ip6tables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
PostDown = iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE; ip6tables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; ip6tables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
SaveConfig = true

[Peer]
PublicKey = den Publickey fra ens client
AlloedIPs = 10.0.0.2/32 # den ip client skal have, der er også en anden måde man kan add clienter på, det kommer senere
Nu skal vi tillade linux til og ip forward

vi /etc/sysctl.conf

Find dem og fjerne #

net.ipv4.ip_forward = 1
net.ipv6.conf.all.forwarding = 1
sysctl -p
Derefter skulle den gerne vis de er sat til ellers genstart for og være sikker.

Her vis hvordan man add en peer igennem console på serverne

wg set wg0 peer <public key af ens client> allowed-ips 10.0.0.2

Vis man vil noget i den retning så husk og lave en cron job som køre ved start op ellers skal man gør det i hånden ved hver start up

På ubuntu/debian vis man vil have firewall kan man installer ufw-

apt install ufw
ufw allow 51820/udp
ufw allow 22/tcp
ufw enable
ufw status verbose
Derefter kan vi starte interface op

wg-quick up wg0
systemctl enable wg-quick@wg0

wg show

ip addr

Så skulle serverne være sat op

På client siden gør man det samme i forhold til den linux man er på

vi /etc/wireguard/client.conf

[Interface]
PrivateKey = <Output of privatekey file that contains your private key>
Address = 10.0.0.2/24

[Peer]
PublicKey = <serverne public.key>
Endpoint = <ipaddressen til serveren>:51820
AllowedIPs = 0.0.0.0/0
0.0.0.0/0 er for og route alt trafik igennem vpnen.
Derefter køre man

wg-quick up client

wg show
så skulle det gerne virke, det er meget vigtig man åbne porten op på firewall og nat det ud.

PersistentKeepalive = 25 er vigtig i client.conf vis man roamer meget med ens computer eller tlf.

Dette indlæg blev udgivet i Knowledge Base, Networking og tagget . Bogmærk permalinket.